Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ωράριο Λειτουργίας Γ2/3611/31-08-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

http://users.sch.gr/cevag/nomos/readabs.php?id=353


Ωράριο Λειτουργίας

Γ2/3611/31-08-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ωράριο λειτουργίας σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης από το σχολικό έτος 1987- 1988 καθορίζεται ανάλογα με τους κύκλους λειτουργίας ως ακολούθως:

Α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

1. ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

α) Έναρξη λειτουργίας πρωινού και απογευματινού κύκλου 08η ώρα και 15; 14η ώρα και 15` αντίστοιχα.
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών πρωινού και απογευματινού κύκλου αντίστοιχα: ( 45; 45`, 45`, 45`, 45`, 40`) , ( 45`, 45`, 45`, 45`, 40`, 40`)
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 5; 10`, 10`, 10`, 5`, 5`,

2. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

α) Έναρξη λειτουργίας: 19η ώρα και 20`
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών αντίστοιχα: 40`, 40`, 40`, 40`, 35.
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 0`, 10`, 10`, 0`.

Β) ΣΧΟΛΕΣ

1) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

α) Έναρξη λειτουργίας: 15η ώρα και 05`.
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών αντίστοιχα: 45`, 45`, 45`, 40`, 40`, 40`.
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 10`, 10`, 10`, 5`, 5.

2. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
α) Έναρξη λειτουργίας 19η ώρα και 20`
β) Διάρκεια διδακτικών ωρών αντίστοιχα: 40`, 40`, 40`, 40`.
γ) Διάρκεια διαλειμμάτων αντίστοιχα: 0`, 10`, 10`.

Γ) Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Γραφείων της Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να εγκρίνουν παρεκκλίσεις από τα προαναφερόμενα ωράρια λειτουργίας των σχολείων της περιφέρειάς τους, εφόσον αυτές δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους ή τη λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων, σε ότι αφορά τα παρακάτω και μόνο.
α) Την ώρα έναρξης της λειτουργίας, στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από τις συγκοινωνιακές συνθήκες ή από ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων αυτών.
β) Την ανακατανομή, χωρίς μείωση, του συνολικού χρόνου( 20`) διάρκειας των διαλειμμάτων των εσπερινών σχολείων.

Δ) α) Ιδιαίτερα για τα συστεγαζόμενα σχολεία που λειτουργούν στον ίδιο κύκλο καθορίζεται να έχουν το ίδιο ωράριο λειτουργίας.
β) Στη περίπτωση που δύο συστεγαζόμενα ΤΕΛ ή ΤΕΛ και ΕΠΛ λειτουργούν ανά εν στον πρωινό και απογευματινό κύκλο τότε η ώρα έναρξης του απογευματινού κύκλου καθορίζεται η 14η και 25`.
γ) Για τα εσπερινά σχολεία μπορεί η ώρα έναρξής τους να είναι η 19η ώρα και 10`, εφόσον αυτό εγκριθεί από τον αντίστοιχο προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου της Β/θμιας Εκπ/σης με σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου μαθητικού συμβουλίου του σχολείου και με την προϋπόθεση ότι κατά τ` άλλα θα τηρούνται οι διατάξεις αυτής της εγκυκλίου.
δ) Σας επισυνάπτουμε ενδεικτικό πίνακα ημερήσιας λειτουργίας διδακτηρίου.
ε) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 1987-1988 παύει να ισχύει η Γ/7002/21-9-81 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ.

Ενδεικτικός πίνακας ημερήσιας λειτουργίας διδακτηρίου

Κύκλοι διδασκαλίας Λυκείων Γυμνασίων


Διδακτικές ώρες


Διάρκεια διδακτικών ωρών


Χρόνος διδακτικών ωρών


Χρόνος διαλειμμάτωνΠΡΩΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Τ.Ε.Λ.

Ε.Π.Λ.

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ


1


8,15-9,00


45΄


2


9,05-9,50


45΄


10΄3


10,00-10,45


45΄


10΄4


10,55-11,40


45΄


10΄5


11,50-12,35


45΄


6


12,40-13,25


45΄


7


13,30-14,10


40΄


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τ.Ε.Λ.

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ


8


14,15-15,00


45΄


9


15,05-15,50


45΄


10΄10


16,00-16,45


45΄


10΄11


16,55-17,40


45΄


10΄12


17,50-18,30


45΄


13


18,35-19,15


45΄


14


19,20-20,00


40΄
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τ.Ε.Σ. Τ.Ε.Λ.

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ


14


19,20-20,00


40΄


15


20,00-20,40


40΄


-16


20,50-21,30


40΄


10΄17


21,40-22,20


40΄


10΄18


22,20-22,55


40΄


-

Γ2/4020/18-09-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με την εγκύκλιό μας 240/10/Γ2/3611/31-8-87 σας στείλαμε ενδεικτικό πίνακα του ωραρίου των κύκλων λειτουργίας των σχολείων Δ.Ε. Με την παρ Γ και Δ εξουσιοδοτούνται οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων να ρυθμίζουν την ώρα έναρξης , αν αυτό επιβάλλεται από τοπικές συγκοινωνιακές ή άλλες συνθήκες. Ειδικά για τους μαθητές των εσωτερικών σχολείων μπορείτε να ρυθμίζετε την ώρα έναρξης των μαθημάτων , ώστε να εξυπηρετούνται οι ειδικές ανάγκες των μαθητών σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο. Με βασική αρχή ότι δεν πρέπει να θίγεται ο χρόνος που διατίθεται για διδασκαλία , μπορεί να ρυθμίζεται και ο χρόνος πραγματοποίησης ή μη των διαλειμμάτων σε συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ για τη ρύθμιση των θεμάτων τοπικά , ώστε να μην καταλήγουν παράπονα και διαμαρτυρίες στο ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Γ2/5770/29-10-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ωράριο Λειτουργίας ΤΕΕ

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείται η εγκύκλιος Γ2/3611/31.8.87 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης.
Σας επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το καθορισμένο ωράριο πρέπει να είναι αναγκαία και πλήρως αιτιολογημένη.
Σας εφιστούμε επίσης την προσοχή στις περιπτώσεις συστέγασης σχολείων, ιδιαίτερα απογευματινών και εσπερινών, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην επικαλύπτονται τα ωράρια λειτουργίας των εν λόγω σχολείων, δημιουργώντας δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου