Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Κριτήρια μοριοδότησης για μετεγγραφές φοιτητών 2015

Το Ποτάμι - από επερώτηση στη βουλή του ποταμιού.Θέμα: Κριτήρια μοριοδότησης για τις μετεγγραφές φοιτητών στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4332/2015 (Φ.Ε.Κ 76 Α’/09-07-2015)
ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις μετεγγραφές των
φοιτητών που εισάγονται στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η
πραγματοποίηση των μετεγγραφών γίνεται σύμφωνα με εισοδηματικά και
κοινωνικά κριτήρια, και με βάση τη μοριοδότηση την οποία συγκεντρώνει ο
κάθε ενδιαφερόμενος σε αυτά. Κάθε έτος δύναται να μετεγγραφεί αριθμός
φοιτητών ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή
Τμήμα των Α.Ε.Ι, όπως αυτό έχει οριστεί από τις ίδιες τις Σχολές ή τα
Τμήματα.


Στην παράγραφο 7 του προαναφερθέντος άρθρου, στις περιπτώσεις (α) έως
(γ) περιγράφονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Ορίζονται τα μόρια τα οποία
δύναται να καταλάβει ο κάθε δικαιούχος ανάλογα με το κατά κεφαλήν
εισόδημα του ιδίου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της
οικογένειάς του για το τρέχον οικονομικό έτος. Έτσι λαμβάνει 5 μόρια εάν
το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, 4 μόρια εάν αυτό
είναι από 3.001 έως 6.000 ευρώ, και 3 μόρια εάν ανήκει στο εύρος 6.001
έως 9.000 ευρώ.


Στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων προβλέπονται 2 μόρια για
όποιον δικαιούχο είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας και 1 μόριο για
όποιον ανήκει σε τρίτεκνη οικογένεια. Για τα πολύδυμα τέκνα τα οποία
συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις προβλέπεται
1 μόριο ενώ όποιος δικαιούχος είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή είναι
τέκνο άγαμης μητέρας πάλι λαμβάνει 1 μόριο. Για την περίπτωση δικαιούχου
με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία άνω του 67% προβλέπεται 1
μόριο.


Επί του ν.4332/2015 εκδόθηκαν και οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις
ΥΑ 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄/16-09-2015) και ΥΑ
171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320 Β’/27-10-2015), στις οποίες δίχως να
υπάρξει κάποια αλλαγή στα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια,
περιελήφθησαν ορισμένες ερμηνευτικές διατάξεις και εξειδικεύσεις.


Δεδομένου ότι η ύπαρξη μόνο 3 βαθμίδων εισοδηματικού κριτηρίου
προκαλεί ομαδοποιήσεις δικαιούχων οι οποίες αποβαίνουν για άλλους
επωφελείς ενώ για άλλους δυσανάλογες, και μάλιστα διατηρώντας ως μέγιστη
βαθμολογία τα 5 μόρια στη χαμηλότερη κλίμακα.


Δεδομένου ότι δεν είναι δίκαιο η μοριοδότηση των πολύδυμων τέκνων που
συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις να
μοριοδοτούνται με 1 μόνο μόριο αγνοώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εν
λόγω περίπτωσης αλλά κυρίως προσδίδοντας μικρότερη βαρύτητα στο γεγονός
ότι εάν δε συμπληρώσουν τα απαιτούμενα μόρια, δύναται δύο ή περισσότερα
πολύδυμα τέκνα να φοιτούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. ανά την
Ελλάδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό με
πολλαπλάσιες δαπάνες.


Δεδομένου ότι η μοριοδότηση των μελών πολύτεκνων οικογενειών
θεωρείται καταρχάς αρκετά χαμηλή και κυρίως ότι δεν λαμβάνει υπόψη καμία
εσωτερική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ενώ δεν
προκρίνει διαφορετική αντιμετώπιση τύπου βέτο ανάλογα εάν το κατά
κεφαλήν εισόδημα της πολύτεκνης οικογένειας βρίσκεται άνω ή κάτω των
9.000 ευρώ.


Δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση και διαφοροποίηση στη
μοριοδότηση ανάλογα με το ποσοστό 67% και άνω και 80% και άνω, αναπηρίας
μέλους της οικογένειας του δικαιούχου, καθώς επίσης να λαμβάνεται υπόψη
και η ειδική περίπτωση να υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη της
οικογένειας με αναπηρία.


Δεδομένου ότι η περίπτωση (θ) του άρθρου 7 προβλέπει την περίπτωση
δικαιούχου ορφανού από τον ένα γονέα ή τέκνου άγαμης μητέρας, αγνοώντας
τις περιπτώσεις άγαμου πατέρα, καθώς και τις αποδεδειγμένα με δικαστική
απόφαση μονογονεϊκές οικογένειες.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να εξετάσετε τη διεύρυνση των κατηγοριών μοριοδότησης
βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ενισχύοντας τον βαθμό διακριτοποίησης και
τη μέγιστη βαθμολογία, με σκοπό την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και
δικαιότερη μοριοδότηση των προς μεταγραφή φοιτητών;


2) Θα υπάρξει μέριμνα για την αντικειμενικότερη μοριοδότηση της κατηγορίας των πολύδυμων τέκνων;


3) Προτίθεστε να επανεξετάσετε το ύψος της μοριοδότησης των
πολύτεκνων οικογενειών σε συνδυασμό με το πλήθος των μελών της και την
οικονομική τους κατάσταση;


4) Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στην περίπτωση (θ) του άρθρου 7 του ν. 4332/2015 και την περίπτωση των τέκνων άγαμων πατέρων;


5) Θα υπάρξει διαφορετική μοριοδότηση για την περίπτωση συγγενών του
δικαιούχου της μετεγγραφής, με ποσοστό άνω του 80%; Το πλήθος των μελών
της οικογένειας που ενδέχεται να είναι σε καθεστώς αναπηρίας άνω του 67%
δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη;


6) Η μοριοδότηση των αποδεδειγμένα με δικαστική απόφαση μονογονεϊκών
οικογενειών δεν αποτελεί κοινωνικό κριτήριο, για συμπερίληψή του στη
μοριοδότηση αναλόγως με την περίπτωση θ); Τι προτίθεστε να κάνετε σε
αυτή την περίπτωση;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Γεώργιος Μαυρωτάς - Αττικής

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Διαδικασίες - τοποθετήσεις)

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Διαδικασίες - τοποθετήσεις)ΠΔ50-96και

Διευκρινήσεις 2013ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών  εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» 

Κατόπιν
σχετικών ερωτημάτων στην υπηρεσία μας όσον αφορά την ρύθμιση των
υπεραριθμιών, αλλά και γενικότερων θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών
Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε  τα εξής:
Α) 1. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των
εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.
50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί
μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και
ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι
υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από
μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή
συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι
υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του
Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης πλην των πολυτέκνων, επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ. 4 του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α), «δεν εξαιρούνται από
τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος». Ωστόσο, εάν
επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ. α και γ),
μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση
αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που
συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική
κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση
υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.
2. Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν  τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.
Η
όλη διαδικασία που ακολουθούν τα ΠΥΣΔΕ στο να χαρακτηρίσουν ονομαστικά
τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς είναι αυτή και μόνο αυτή που αναλυτικά
περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρ. 14 του εν λόγω Π.Δ.
Διευκρινίζεται
ότι η αριθ. 2490/27-10-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του
Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης (μη υπεράριθμων) εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, δεν ισχύει
καθώς θεωρείται καταργηθείσα, εφόσον το σκεπτικό της στηρίζεται στις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 1566/85 οι οποίες καταργήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2986/2002.
Έτσι
στην περίπτωση αυτή υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που
συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης (της τρέχουσας
σχολικής χρονιάς).
3. Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους με δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης.
Η  διαδικασία έχει ως εξής:
α) «Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου 
στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του
αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον  το επιθυμούν
 κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης» (άρθρο 14 παρ. 6α του Π.Δ.50/96).
β) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.
Αν
δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις
υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με
περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες  υπεράριθμοι
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.
Γίνεται σαφές ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας  με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97).
Σημειώνεται
ότι σε περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας και μόνο, οι εκπαιδευτικοί
δύναται να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για συμπλήρωση ωραρίου σε
σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους
υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων
μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατόν ή δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας,
σύμφωνα με τις προηγούμενες α και β περιπτώσεις τοποθέτησης (άρθρο 14
παρ. 6, περ. α και β του Π.Δ. 50/96), τοποθετούνται σε κενές θέσεις
σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ/τος συγκρινόμενοι
με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
δ) Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.
Β)
Για την κρίση υπεραριθμίας στα σχολεία Μουσικής, Καλλιτεχνικής και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο όργανο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε), το οποίο θα
αποφασίσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ποιος
εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.
Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε)
σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι
χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους
σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή
τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο
οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων
περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί
μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο
ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων
Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι
αιτήσεις τους κρίνονται κατά
προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η
περ. 12 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 ισχύει και για την
κρίση υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε Καλλιτεχνικό
σχολείο.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:
-    Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν
το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και
μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν
απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η
μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της
υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και για τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς της
προηγούμενης παραγράφου 3 δ που διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες
σχολικές μονάδες κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στην
ερμηνεία αυτή εξάλλου οδηγεί και η διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 14
του Π.Δ. 50/96 που ρητά αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας στην
προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας
υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το
άρθρο 8 αυτού του Π.Δ.».
-     Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας  κρίνονται όλοι
οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Δε λαμβάνεται υπόψη
ποιας σχολικής μονάδας το όνομα διατηρήθηκε μετά τη συγχώνευση ή αν
δόθηκε νέο. Για τον καθορισμό του έτους τοποθέτησης λαμβάνεται υπόψη το έτος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κάθε σχολείο πριν τη συγχώνευση.
-     Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των κατηργημένων σχολείων που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού παραμένουν ως υπεράριθμοι  και τα επόμενα σχολικά  έτη  έχουν τη δυνατότητα να άρουν την υπεραριθμία,
συμμετέχοντας στη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών
σε κενές οργανικές  θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου
ανήκε το σχολείο το οποίο καταργήθηκε, μέχρι την απόκτηση νέας οργανικής
θέσης.
Γ) Κατά τη πλήρωση των οργανικών κενών  σε μια περιοχή μετάθεσης σειρά προτεραιότητας
έχουν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (παρ. 6 του άρθρου  15 του
Π.Δ. 50/96), ακολουθούν όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία του άρθρου 13
του Π.Δ. 50/96, εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30
του 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α) και τέλος τοποθετούνται όλοι οι 
άλλοι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και οριστική τοποθέτηση
(μετατιθέμενοι και ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με την
παρ.8 του άρθρου  15 του Π.Δ. 50/96.
Δ) Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 υπουργική απόφαση «Με
τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους
ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β΄ ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους
ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.»
Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ΄ ελάχιστον) συνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση,
ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν
το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη
ειδικότητα.
Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει
το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός
που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με
σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα). 
Πιο
συγκεκριμένα ο παλαιότερος εκπαιδευτικός καλύπτει το υποχρεωτικό του
ωράριο παίρνοντας όλες τις ώρες των μαθημάτων  Α΄ ανάθεσης και εφόσον
περισσέψουν ώρες δίνονται σε δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας.
Αν ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καλύψει το ωράριό του με
μαθήματα Α΄ ανάθεσης τότε συμπληρώνει με μαθήματα Β΄ ανάθεσης (εφόσον
έχουν πρώτα καλύψει το ωράριό τους οι  εκπαιδευτικοί που έχουν τα
μαθήματα αυτά σε Α΄ ανάθεση).
Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.
Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.
Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες.
Η
κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους
ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη
ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος
με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας,
ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς
του.

Ε) Σχετικά με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό ισχύουν τα εξής:
·                    
Σύμφωνα με την παρ. 9 του κεφ. Γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 οι
εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
«…τίθενται στην διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες
αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές»
.
·                    
Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 331/2009 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους «…οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται, σύμφωνα  με
τις παρ. 9 α και 9β του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003, σε υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου στο
εξωτερικό, δεν διατηρούν την οργανική τους θέση».
·                     Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 7653/Δ2/18-01-2013 εγκύκλιο μεταθέσεων   «Οι εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και
διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή έχει ανακληθεί η απόσπασής
τους… υποβάλλουν  αίτηση- δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνον σε σχολεία
της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν
»
(άρθρο 8 παρ. 3, Ν. 2817/2000) και τοποθετούνται  σε κενή οργανική θέση
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 15 του Π.Δ.50/96, όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97.
                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1.      Γραφείο Υπουργού
2.      Γραφείο Υφυπουργού
3.      Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.      Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.                                                        
5.      Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. - Τμήμα Γ’                           
6.      Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
7.      Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει
την παρούσα εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης)
8.      Δ/νση Ειδικής Αγωγής
9.      Δ/νση ΣΕΠΕΔ
10.    Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

11.    Γ.Ε.Π.Ο.