Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Δημιουργικές εργασίες 2017-18 Οδηγός

Οδηγίες για τις Δημιουργικές Εργασίες Γενικού Λυκείου 2017-2018 | Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Σχολεία

Οδηγίες για τις Δημιουργικές Εργασίες Γενικού Λυκείου 2017-2018
10 Νοεμβρίου 2017

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Οι Δημιουργικές Εργασίες καθιερώνονται ως υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο, καθώς κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική σκέψη και δράση. Το ΙΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που έλαβε από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο δειγματοληπτικής έρευνας του Ι.Ε.Π. για την αποτίμηση της εφαρμογής των Δημιουργικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 2016-17 («Συνοπτική Αποτίμηση της υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2016-17 – Προτάσεις για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών κατά το Σχολικό Έτος 2017-18», Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ 30/27-07-2017), εισηγήθηκε μια νέα διαδικασία υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο και κατά συνέπεια τροποποιείται το σχετικό άρθρο στο Προεδρικό Διάταγμα της αξιολόγησης του Γενικού Λυκείου.

Σημαντικά ευρήματα της δειγματοληπτικής έρευνας ήταν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ αποδοτικού μαθησιακού κλίματος, ότι διαπιστώθηκε βελτίωση της ενεργού εμπλοκής των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κατά την εκπόνηση των Δ.Ε. και ότι κατά τη διοργάνωσή τους διαμορφώθηκε ένα συνεργατικό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αυτό που κυρίως κρίθηκε αρνητικά ήταν η «ανατροπή» του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, μια «τεχνική» πλευρά της περσινής διαδικασίας, που θεωρήθηκε ότι δημιούργησε δυσκολίες.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διευρυνθεί η πρακτική των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο και να αντιμετωπιστεί η «ανατροπή» του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών στην τροποποίηση του Π.Δ. που προωθείται προς έγκριση οι Δ.Ε. εντάσσονται στα μαθήματα.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Η Δημιουργική Εργασία αποτελεί διδακτική πρακτική που ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/-τριών στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης προωθώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη και δράση, μέσα σε ένα παιδαγωγικό κλίμα ελεύθερης και ισότιμης επικοινωνίας των μελών της σχολικής τάξης και αμοιβαίας δέσμευσής τους στην επιτέλεση ενός έργου. Δίνει επίσης έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να ωφελείται με συγκεκριμένο τρόπο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του/της. Ζητούμενο συνεπώς δεν είναι να αναλάβουν μια εργασία εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, συσσωρεύοντας και παραθέτοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές αλλά αυτό που επιδιώκεται είναι να εργαστούν με δημιουργικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/-τριες καλούνται:

• είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό

• είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει

• είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

Οι Δημιουργικές Εργασίες αφορούν όλα τα μαθήματα Α΄ και Β΄ τάξης Ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα Οργάνωση, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές.

2. Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση…) είτε άλλης κατασκευής (μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας…), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

3. Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών. Τα θέματα των Δημιουργικών Εργασιών καλό είναι να προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας κατανομής των Δ.Ε. που περιγράφεται στη συνέχεια, τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας Ι – Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας ΙΙ – Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

Οργάνωση

1. Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό

Οι μαθητές/-τριες της Α΄ και της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δημιουργικές Εργασίες και τουλάχιστον μία σε κάθε Θεματικό Πυλώνα. Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δημιουργικές Εργασίες τουλάχιστον ενός τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή του σχολείου που το χρειάζεται περισσότερο, μετά από συνεννόηση μεταξύ Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

2. Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο.

Ο Υπεύθυνος/η της διαδικασίας κατανομής ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την κατανομή τμημάτων και μαθημάτων. Κάθε εκπαιδευτικός τελικά δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας με σειρά προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δημιουργικών Εργασιών. Επίσης, προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται σε ένα από τα δύο τετράμηνα ή και στα δύο.

Επισημαίνεται ότι οι Δημιουργικές Εργασίες υλοποιούνται σε χρόνο που ορίζουν οι εκπαιδευτικοί. Ειδικά αν πρόκειται για Δ.Ε. που έχουν στόχο τη διερεύνηση ερωτήματος (όχι την παραγωγή κάποιου καλλιτεχνικού έργου ή κάποιας κατασκευής), προτείνεται να υλοποιηθούν αφού έχουν προσεγγιστεί αρκετές διδακτικές ενότητες στο μάθημα, ώστε να είναι περισσότερα τα πιθανά ερωτήματα που θα μπορούν να επεξεργαστούν οι μαθητές/-τριες.

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό, σεβόμενοι τους περιορισμούς για τον αριθμό και τους θεματικούς πυλώνες των Δ.Ε. ανά τμήμα και καταβάλλοντας προσπάθεια να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών ανά τμήμα και ανά μάθημα. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στον Σύλλογο των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο.

3. Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν στο τμήμα θέματα (με βάση τις διδακτικές ενότητες που θα έχει επεξεργαστεί μέχρι την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να εκκινήσει η εκπόνηση των Δ.Ε.) και συζητούν παραλλαγές των θεμάτων ή άλλες ιδέες που καταθέτουν οι μαθητές/-τριες. Καλό είναι κάθε ομάδα να ασχοληθεί με διαφορετικό θέμα ή διαφορετικό υποθέμα ενός κοινού θέματος, ώστε κατά την παρουσίαση των Δ.Ε. να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της ολομέλειας του τμήματος. Είναι όμως δυνατόν και όλες οι ομάδες να ασχοληθούν με ένα θέμα, εφόσον αυτό επιδέχεται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ή/και λύσεις. Στην περίπτωση περισσότερων θεμάτων ο/η εκπαιδευτικός διαμορφώνει την τελική λίστα και οι μαθητές/-τριες δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα θέματα με τα οποία θέλουν να ασχοληθούν, ώστε ο/η εκπαιδευτικός να τους μοιράσει σε ομάδες 3-5 ατόμων.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/-τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της δουλειάς τους και καθοδηγούν τις ομάδες τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

4. Διάρκεια υλοποίησης των ΔΕ

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από 3 έως 4 διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κτλ. από 5 έως 8.

Σε περίπτωση «συνδυαστικών» Δημιουργικών Εργασιών (π.χ. Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/α ή διαφορετικούς/ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή ακόμα καλύτερα σε διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες), ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.

Η διαδικασία της εκπόνησης των Δ.Ε. πραγματοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος του μαθήματος σε χρονικό διάστημα τριών έως επτά εβδομάδων (π.χ. 1 ώρα κάθε εβδομάδα για έξι εβδομάδες, 3 δίωρα σε τρεις διαδοχικές εβδομάδες, 3 δίωρα σε έξι εβδομάδες). Καλό είναι η χρονική απόσταση από τη μια διδακτική ώρα στην επόμενη να είναι περιορισμένη, ώστε να μη χάνεται η επαφή των μαθητών/-τριών με την προβληματική/συλλογιστική που έχουν αναπτύξει για την επεξεργασία του θέματος. Τέλος, ενθαρρύνεται η πρόβλεψη «διώρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για να διευκολυνθεί η διαδικασία εκπόνησης των Δ.Ε.

Εκπόνηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες εκπονούνται στο πλαίσιο των διδακτικών ωρών που προβλέπονται, εκτός αν ο σχεδιασμός τους απαιτεί και χρήση εξωσχολικού χρόνου. Κάθε εκπαιδευτικός καθοδηγεί και υποστηρίζει όλες τις ομάδες εργασίας των μαθητών/-τριών του τμήματος που έχει αναλάβει.

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις:

α) σχεδιασμός,

β) υλοποίηση και

γ) παρουσίαση.

Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

Σε περίπτωση που η εργασία αφορά τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου ή άλλης κατασκευής, ο σχεδιασμός προσαρμόζεται κατά περίπτωση. Αν πρόκειται για διερεύνηση κάποιου ερωτήματος, ο/η εκπαιδευτικός προμηθεύει την ομάδα με κάποιο αρχικό υλικό και αν είναι αναγκαίο, η ομάδα συλλέγει επιπλέον υλικό είτε εντός είτε εκτός σχολείου (με βιβλιογραφική ή διαδικτυακή έρευνα, ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις, διεξαγωγή πειράματος, μετρήσεις στον χώρο, επίσκεψη σε μουσείο, φωτογράφιση αντικειμένων κ.ά.).

Οι Δ.Ε. παρουσιάζονται εντός του τμήματος, ώστε να λάβουν οι ομάδες ανατροφοδότηση τόσο από τον/την εκπαιδευτικό, όσο και από τους/τις συμμαθητές/-τριες. Είναι δυνατόν όμως η παρουσίαση να επεκταθεί στη συνέχεια και στο σύνολο του σχολείου (με τη μορφή έκθεσης εικαστικών έργων ή κατασκευών, παράστασης θεατρικών δρώμενων, προβολής ταινιών μικρού μήκους κτλ.).

Οι Δ.Ε. είναι δυνατόν επίσης να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή) είτε στο έντυπο ή ηλεκτρονικό μαθητικό περιοδικό είτε στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν σε αυτό όλοι οι κηδεμόνες των συντακτών/δημιουργών κάθε εργασίας.

Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δημιουργική Εργασία καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι γενικές αρχές των οποίων καθώς και ένα δείγμα τους περιλαμβάνεται στο Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies), στις σελ. 15-17 και 20-25.

Το παράδειγμα διαβαθμισμένων κριτηρίων που περιλαμβάνεται στο «Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο» είναι ενδεικτικό, αναφέρεται σε ομαδική εργασία που έχει τη μορφή διερεύνησης ερωτήματος και υπηρετεί την αναγκαιότητα της παρώθησης των μαθητών/-τριών προς τη βέλτιστη διαμόρφωση της παραδοτέας εργασίας τους. Για τις Δ.Ε. που δεν ανήκουν στην κατηγορία της διερεύνησης ερωτήματος μπορούν να αξιοποιηθούν τα σημεία 1-4 και 10 του παραδείγματος. Προφανώς ανάλογα με το είδος της δημιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτημα/πρόβλημα, ή μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κτλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.

Σημειώνεται ότι στην ιστοθέση του ΙΕΠ «http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies», εκτός από το Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις κριτηρίων αποτίμησης των ΔΕ και ορισμένα παραδείγματα σχεδίων και θεμάτων Δ.Ε., έχουν αναρτηθεί και Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών. (http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/2017-09-01_endeiktiko_psifiako_yliko.pdf)

Ενδεικτικό παράδειγμα των φάσεων εκπόνησης Δ.Ε. που αναφέρεται στην περίπτωση θεμάτων που στόχο έχουν τη διερεύνηση ερωτήματος:

1η Φάση

Δημιουργία ομάδας
Ανάγνωση του ερωτήματος/προβλήματος και του σκοπού της εργασίας.
Μελέτη του υλικού που έχει δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό.
Σύνοψη του υλικού έχοντας κατά νου το ερώτημα/πρόβλημα.
Διατύπωση κάποιων πρώτων σκέψεων, συμπερασμάτων.
Διερεύνηση του τι επιπλέον χρειάζεται να κάνει η ομάδα για να απαντήσει το ερώτημα (αναζήτηση επιπλέον υλικού από το διαδίκτυο ή από βιβλία ή διατύπωση υποθέσεων και διενέργεια πειράματος ή διενέργεια μικρο-έρευνας με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις…)
Σχεδιάγραμμα των βημάτων/σταδίων που θα ακολουθήσει η ομάδα για να απαντήσει στο ερώτημα.

Με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης γίνεται συζήτηση-ανατροφοδότηση μεταξύ των μαθητών/-τριών του τμήματος και ανταλλάσσουν ιδέες για το πώς σχεδίασαν τα επόμενα βήματα.

2η Φάση

Ανασκόπηση του νέου υλικού που συγκεντρώθηκε στο μεσοδιάστημα.
Επαναξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των πρώτων σκέψεων ή συμπερασμάτων, καταγραφή νέων ιδεών.
Ανάπτυξη συλλογισμών, επιχειρημάτων και κατάληξη σε συμπέρασμα.
Επιλογή των βιβλιογραφικών αναφορών που θα αξιοποιηθούν.
Δομή της εργασίας (πλαγιότιτλοι για κάθε μέρος της).
Σύνταξη του κειμένου (πολυτροπικού ή μη).
Καταγραφή των πηγών.
Συζήτηση για τον τρόπο που εργάστηκε η ομάδα, για το τι αποκόμισε από αυτή τη διαδικασία κάθε μέλος και για τη συμβολή του στο παραδοτέο.

Με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης οι ομάδες παραδίδουν την εργασία τους.

3η Φάση

Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν στο τμήμα τους (εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει προβλεφθεί για την εκπόνηση των Δ.Ε.) το παραδοτέο τους, κάνοντας και έναν επιγραμματικό απολογισμό για το πώς εργάστηκαν και το τι αποκόμισαν και λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον/την εκπαιδευτικό αλλά και τους/τις συμμαθητές/-τριές τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Κατηγορίες

Aνακοινώσεις ΠΥΣΔΕ (11)
Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (3)
Εκδηλώσεις (9)
Εκπαιδευτικοί (426)
Διοικητικά Θέματα (301)
Άδειες (5)
Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι (49)
Αποσπάσεις (41)
Διορισμοί (5)
Ενισχυτική Διδασκαλία (12)
Μεταθέσεις (39)
Μετατάξεις (3)
Στελέχωση (71)
Τοποθετήσεις (70)
Ωράριο (2)
Εκπαιδευτικά Θέματα (110)
Γενική Εκπαίδευση (45)
Ειδική Αγωγή (12)
Επαγγελματικός Προσανατολισμός (1)
Σχολικές Δραστηριότητες (5)
Τεχνική Εκπαίδευση (26)
Τράπεζα Θεμάτων (4)
Οικονομικά (5)
Νέο μισθολόγιο (3)
ΠΔΣ (3)
Συνδικαλιστικά (1)
Επιμορφώσεις (94)
ΚΠ Γλωσσομάθειας (54)
Μεταπτυχιακά (5)
Σεμινάρια (15)
Συνέδρια (8)
ΤΠΕ Α Επίπεδο (1)
ΤΠΕ Β Επίπεδο (5)
Κοινωνικά (1)
Μαθητές (97)
Μαθητικοί Διαγωνισμοί (13)
Πανελλήνιες (56)
Προγράμματα και δράσεις (1)
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί (10)
Συντάξεις (3)
Σχολεία (229)
Βραβεύσεις (2)
Εκδρομές Σχολείων (218)
Εορτές (1)
ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ (4)
Λύκεια (2)
Σχολικοί Σύμβουλοι (7)
Χωρίς κατηγορία (48)

Χρήσιμα

Υπουργείο Παιδείας
ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

ΠΕΚ Ιωαννίνων
MIS Επιμόρφωσης
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου
Πρακτική εκπαίδευση για τον Εκπαιδευτικό Πληροφορικής

ΠΣΔ

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - ενημερωτικός κόμβος του ΠΣΔ
Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια ΠΣΔ
Μαθητική πύλη ΠΣΔ

Τεχνική Στήριξη

Τεχνική Στήριξη
Helpdesk
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας

Εκπαίδευση στη Λευκάδα

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λευκάδας
ΤΕΙ Λευκάδας (ΕΠΔΟ)
ΕΚΦΕ Λευκάδας
Γραφείο Φυσικής Αγωγής Λευκάδας
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Λευκάδας
ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκάδας
Σχολικές Δραστηριότητες Λευκάδας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
e-yliko – Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
EUROPA: H γωνιά των εκπαιδευτικών
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Scratch – Εκπαιδευτικό Εργαλείο
Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Actionaid

© 2013-2018 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
Σχεδίαση και ανάπτυξη: Βερύκιος Άγγελος, ΠΕ19

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ερευνητικές Εργασίες νομοθεσία 2016-17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ereynitiki.pdf

26-10-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας
(project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού
Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-20171. Συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και την καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών
Οι
Ερευνητικές Εργασίες (Ερ. Ερ.) αποτελούν διακριτή ενότητα του
Προγράμματος Σπουδών. Για τη συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και
καθοδήγηση των ερευνητικών θεμάτων ισχύει η με αρ. πρωτ.
94588/Δ2/09-06-2016 Y.A. (ΦΕΚ Β΄ 1670) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
Για τους/τις εκπαιδευτικούς που
αναλαμβάνουν για πρώτη φορά, προς συμπλήρωση ωραρίου, την εποπτεία και
καθοδήγηση Ερευνητικών Εργασιών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή/και
επιμόρφωση στις ερευνητικές εργασίες, οι Διευθυντές/ντριες των Λυκείων
σε συνεργασία με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης
οργανώνουν ενδοσχολικές επιμορφώσεις με τη συμμετοχή πιστοποιημένων από
τον ΟΕΠΕΚ επιμορφωτών/τριών ή άλλων έμπειρων εκπαιδευτικών. Επίσης, οι
Διευθυντές/ντριες των Λυκείων σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς
της Πληροφορικής και την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής
αναζητούν ασφαλείς και ελεγχόμενους τρόπους ενσύρματης ή ασύρματης
διασύνδεσης με το διαδίκτυο.2. Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Στην
ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών στα ημερήσια
και εσπερινά ΓΕΛ συνδράμουν οι Σχολικοί/ές Σύμβουλοι Παιδαγωγικής
Ευθύνης στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων τους με τη συντονιστική
ευθύνη του/της Προϊσταμένου/ης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Δ.Ε. Αναλυτικότερα:
α. Εγκρίνουν με ή χωρίς σχόλια και
όρους τα θέματα που υποβάλλουν τα ΓΕ.Λ Παιδαγωγικής Ευθύνης τους και
παρέχουν κατά περίπτωση την αναγκαία στήριξη τόσο κατά τη διαμόρφωση των
θεμάτων που θα υποβληθούν προς έγκριση από τους/τις συνεργαζόμενους/ες
εκπαιδευτικούς στον Σύλλογο Διδασκόντων όσο και κατά τη διεξαγωγή και
εποπτεία της ερευνητικής διαδικασίας. Επίσης ενημερώνουν και συζητούν με
τους/τις εκπαιδευτικούς για τα προβλεπόμενα στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
για την ορθή αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών.
β. Συντάσσουν στο
τέλος του τετραμήνου και αποστέλλουν στον/ην Προϊστάμενο/η Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. έκθεση για τα θέματα, τις ειδικότητες
που ενεπλάκησαν και τον τόπο της ψηφιακής ανάρτησης και ανατροφοδοτούν
εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες αναφορικά με το είδος των θεμάτων,
τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και τη
βαθμολογία και, κυρίως, για τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης
επιμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ερευνητική εργασία, μετά τη
βαθμολόγησή της στο τέλος του τετραμήνου, πρέπει να αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, για να έχει πρόσβαση σε αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα.
γ.
Αξιοποιούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις διαπιστούμενες στην
έκθεση υπάρχουσες ανάγκες για ενδοσχολικές επιμορφώσεις, τους/τις
πιστοποιημένους/ες από τον ΟΕΠΕΚ επιμορφωτές/τριες για τις Ερευνητικές
Εργασίες.3. Πρόταση και Έγκριση Ερευνητικών Θεμάτων
Με
την έναρξη του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν και
καταθέτουν ατομικές με βάση τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος της
παρούσης προτάσεις θεμάτων για τις Ερευνητικές Εργασίες για την Α΄ και
τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου που
αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους επόμενους κύκλους: α)
«Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ)
«Τεχνολογία και Ανάπτυξη» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται
κατά το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και να
τους εμπλέκουν σε διαδικασίες διερεύνησης, αξιοποιώντας το περιεχόμενο,
τα εννοιολογικά σχήματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των
διδασκόμενων μαθημάτων, ώστε να γίνεται ευκολότερα από τους/τις
μαθητές/τριες η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν με
ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται.
Στις πρώτες συνεδριάσεις του ο
Σύλλογος Διδασκόντων συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο
αριθμό θεμάτων μέσα από τις προτάσεις που κρίνει ως περισσότερο
επεξεργασμένες και ενδιαφέρουσες, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, τη
θεματική ποικιλία.
Πριν την έναρξη του δευτέρου τετραμήνου
προτείνονται και εγκρίνονται εκ νέου διαφορετικά θέματα, κρατώντας
ωστόσο πάντοτε την ίδια διαδικασία κατανομής, ώστε κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο Λύκειο οι μαθητές/τριες να έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικής φύσης και στόχευσης
θέματα.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι εποπτεύοντες/ουσες
εκπαιδευτικοί διαπιστώσουν ότι κατά τη διερεύνηση κάποιου θέματος του
πρώτου τετραμήνου αναδείχθηκαν νέα ερευνητικά ερωτήματα, αφού οι ομάδες
ολοκληρώσουν και παραδώσουν την εργασία του πρώτου τετραμήνου, είναι
εφικτό μετά από έγκριση του/της Σχολικού/ής Συμβούλου Παιδαγωγικής
Ευθύνης το θέμα να επεκταθεί και στο δεύτερο τετράμηνο, για να
διερευνηθούν και τα νέα ερωτήματα που θα αποτελέσουν τη θεματική της
εργασίας των τετραμελών ομάδων του δευτέρου τετραμήνου.
Σε περίπτωση
μικρών Λυκείων ή ύπαρξης σε μια σχολική μονάδα Λυκειακών τάξεων με μικρό
αριθμό μαθητών/τριών (λιγότερους από 16) προσφέρονται ως επιλογές δύο
μόνο θέματα και υλοποιείται μόνο ένα, αυτό που πλειοψηφεί με βάση τις
προτιμήσεις των μαθητών/τριών.4. Ορισμός Συντονιστή/στριας των Ερευνητικών Εργασιών
Στην
ίδια συνεδρία ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τον/την Υποδιευθυντή/ντρια ή
άλλον/η έμπειρο/η εκπαιδευτικό ως Συντονιστή/στρια των
πραγματοποιούμενων Ερευνητικών Εργασιών, με κύριο ρόλο τον
προγραμματισμό χρήσης χώρων, τον κατάλληλο προγραμματισμό για τη
βέλτιστη αξιοποίηση των εργαστηρίων πληροφορικής και λοιπών πόρων που
διαθέτει η σχολική μονάδα προς διευκόλυνση των ερευνητικών ομάδων. Ο/Η
συντονιστής/στρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση ανάληψης άλλων
εξωδιδακτικών καθηκόντων. Για τις πιθανές εκτός σχολείου επισκέψεις των
ερευνητικών μαθητικών ομάδων, κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου,
ισχύουν οι σχετικές με τις υπόλοιπες επισκέψεις προϋποθέσεις. Ο/Η
Συντονιστής/στρια διασφαλίζει ότι στη διάρκεια των δύο τάξεων (Α΄ και
Β΄) οι μαθητές/τριες δεν θα επαναλάβουν το ίδιο θέμα5. Επιλογή Θέματος από τους μαθητές/τριες
Οι
μαθητές/τριες, αφού ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα, με όποιο
τρόπο ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει προσφορότερο, δηλώνουν το θέμα της
πρώτης και της δεύτερης προτίμησής τους. Καλό είναι να ενθαρρυνθούν οι
μαθητές/τριες να δηλώσουν θέματα από το σύνολο των προτεινόμενων ανάλογα
με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης
σε ορισμένα μόνο θέματα. Ο/Η συντονιστής/στρια που έχει ορισθεί από τον
Σύλλογο Διδασκόντων (βλέπε παραπάνω) φροντίζει, ώστε οι μαθητές/τριες
των διαφορετικών αλφαβητικών τμημάτων να ενταχθούν στο τμήμα με το
ερευνητικό θέμα της πρώτης τους επιλογής ή το πολύ στο τμήμα της
δεύτερης επιλογής τους.
Ενδεικτικά κατά την εφαρμογή των δίωρων
ζωνών, μπορεί να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Εάν κάποια εργασία
συγκεντρώσει την πρώτη προτίμηση περισσοτέρων από 20 μαθητών/τριών, τότε
οι πλεονάζοντες/ουσες προσδιορίζονται με κλήρωση και ανακατανέμονται σε
εργασία της δεύτερης προτίμησής τους. Αυτοί/ές οι μαθητές/τριες το
δεύτερο τετράμηνο έχουν προτεραιότητα στην επιλογή της εργασίας με την
οποία θέλουν να ασχοληθούν. Εάν κάποιο θέμα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
(ως πρώτη επιλογή) αρκετών μαθητών/τριών, ώστε να δημιουργηθούν δυο
τμήματα (δηλαδή 32 μαθητές/τριες), για το συγκεκριμένο θέμα επιλέγονται
20 μαθητές/τριες με τη διαδικασία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι/ες
αντιμετωπίζονται ως πλεονάζοντες/ουσες που πρέπει να ανακατανεμηθούν στα
θέματα της δεύτερης επιλογής τους. Τέλος, εάν ορισμένοι/ες
μαθητές/τριες επιλέξουν θέματα τα οποία δεν θα καταστεί δυνατό να
πραγματοποιηθούν λόγω του ορίου του ελάχιστου αριθμού μαθητών/τριών (16
ανά εργασία), καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των θεμάτων στα οποία δεν
έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός θέσεων. Και σε αυτή την περίπτωση οι εν
λόγω μαθητές/τριες έχουν προτεραιότητα (και μάλιστα μεγαλύτερη από ό,τι
η προηγούμενη κατηγορία) στην επιλογή θέματος κατά το δεύτερο
τετράμηνο. Ωστόσο, ο/η συντονιστής/στρια μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά
σενάρια κατανομής που να ικανοποιούν την αρχή που προαναφέρθηκε, δηλαδή η
συντριπτική πλειονότητα των μαθητών/τριών να τοποθετηθεί σε θέμα της
πρώτης ή της δεύτερης επιλογής της.6. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Προτείνεται
οι Ερευνητικές Εργασίας να υλοποιούνται σε χρονικές ζώνες του ωρολογίου
προγράμματος, μία για κάθε τάξη (ίδια μέρα και ίδιο δίωρο ανά τάξη),
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες των τμημάτων
μιας τάξης να επιλέγουν ερευνητικό θέμα ασχέτως σε ποιο αλφαβητικό τμήμα
ανήκουν. Έτσι, δημιουργούνται λειτουργικά τμήματα κοινού ενδιαφέροντος
με μαθητές/τριες που προέρχονται από διαφορετικά αλφαβητικά τμήματα, που
δεν θα ξεπερνούν τους 20 μαθητές/τριες, αλλά και δεν θα έχουν
λιγότερους από 16 μαθητές/τριες, που θα σχηματίσουν τετραμελείς ομάδες
στο πλαίσιο των οποίων θα διερευνήσουν το θέμα τους. Έτσι, εάν για
παράδειγμα ένα Λύκειο έχει 65 μαθητές/τριες στην Α΄ Λυκείου, μπορεί να
προτείνει έως τέσσερα το πολύ θέματα (ένα από κάθε θεματικό κύκλο).
Αντίθετα, σε περίπτωση που ο αριθμός των προτεινόμενων θεμάτων δεν
επαρκεί, συμπληρώνεται με ανάθεση σε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς οι
οποίοι/ες αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν σχετική πρόταση.
Σε περίπτωση
που η εφαρμογή των ζωνών είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους (π.χ.
έλλειψη αιθουσών), μετά την έγκριση του/της Σχολικού/ής Συμβούλου
Παιδαγωγικής Ευθύνης, επιτρέπεται η υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών
στο πλαίσιο των αλφαβητικών τμημάτων, οπότε ο αριθμός των μαθητών/τριών
της ερευνητικής ομάδας είναι ο αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος.7. Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών και του Συνοδευτικού Τεχνήματος από Μαθητικές Ομάδες
Όταν
ολοκληρωθούν οι Ερευνητικές Εργασίες, στο τέλος του τετραμήνου οι
μαθητές/τριες τις παρουσιάζουν με το συνοδευτικό τέχνημα σε ειδική
εκδήλωση που οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοινότητα με τη
συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, φορείς
της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.), όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον
Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά την παρουσίαση του τρόπου εργασίας τους, των
αποτελεσμάτων της και του τεχνήματος, είναι δυνατόν να υποβληθούν στα
μέλη της ομάδας ερωτήσεις από μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και
επισκέπτες. Κατά την ημέρα παρουσίασης των Ερευνητικών Εργασιών μπορεί
να γίνει και σχετική έκθεση στο σχολείο.8. Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών
Μετά και
την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος υποβάλλουν
προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής Εργασίας τους, που
περιλαμβάνει (α) ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελέτησαν, τις
ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα της έρευνας,
(β) ένα σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά τους τέχνημα (αφίσα,
ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.) και (γ) ό,τι
άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρίνουν τα
μέλη της ερευνητικής ομάδας.
Συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιολόγηση
παρέχονται στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ «Η Καινοτομία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο» του Ηλία Γ. Ματσαγγούρα, όπου, εκτός από τις
παιδαγωγικές αρχές και τις διδακτικές πρακτικές των Ερευνητικών
Εργασιών, αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα κριτήρια
αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε μαθητικής ομάδας σε ό,τι αφορά
(α) στην ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα, (β) στο
περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας, (γ) στη γλώσσα και τη δομή της
ερευνητικής έκθεσης και (δ) στον τρόπο της δημόσιας παρουσίασης της
ομαδικής εργασίας. Οι τομείς της «ερευνητικής διαδικασίας» και του
«περιεχομένου» αξιολογούνται με συντελεστή βαρύτητας 30% ο καθένας, ενώ
οι δύο επόμενοι («Γλώσσα/δομή» και «παρουσίαση») με συντελεστή 20% ο
καθένας. Το ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τις Ερευνητικές Εργασίες, που
είναι διαθέσιμο σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του
ψηφιακού σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr),
αναφέρεται, επίσης, και στα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης
της ατομικής συμβολής κάθε μαθητή/τριας στο ομαδικό έργο χωριστά και την
ατομική του βαθμολόγηση.
Η γενική βαθμολογία του κάθε μαθητή/τριας
στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της
αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα.
Σε περίπτωση που
κάποιος/α μαθητής/τρια δεν προάγεται στην επόμενη τάξη και δεν έχει
προβιβάσιμο βαθμό στην ερευνητική εργασία, (επιλέγεται το θέμα στο οποίο
υστέρησε περισσότερο, αν ασχολήθηκε με δύο συνολικά κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς) ο/η επιβλέπων/ουσα εκπαιδευτικός του/της ορίζει
τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνει ότι πρέπει να τύχουν νέας ή
επιπλέον επεξεργασίας. Τον Σεπτέμβριο ο/η μαθητής/τριας υποβάλλει
διορθωμένη την εργασία του/της μαζί με το προσωπικό του ημερολόγιο και
τον ατομικό του/της φάκελο προς επανααξιολόγηση.9. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών
Για
ευρύτερη διάχυση των μαθητικών εργασιών, μετά τη δημόσια παρουσίασή
τους, αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του σχολείου),
αναγράφοντας τα ονόματα (ή τα αρχικά τους) όλων των συντελεστών,
μαθητών/τριών και επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών με βάση πάντα τις
αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μια εργασία μπορεί να
συγγραφεί μερικώς (κατατοπιστική σύνοψη) ή και ολόκληρη στα Αγγλικά.
Την
εξειδίκευση και την εφαρμογή των παραπάνω γενικών αρχών στις συνθήκες
των δυνατοτήτων και αναγκών της σχολικής μονάδας κάνει ο σύλλογος
διδασκόντων, φροντίζοντας πρωτίστως να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις
για την ακώλυτη διεξαγωγή και στήριξη των Ερευνητικών Εργασιών.


Το έγγραφο σε μορφή pdf